Primus™

  • Ogräsmedel

group

  • Florasulam 50g/l

- Primus kan användas i vete, korn, havre, höstråg, höstrågvete, nyetablering av gräsfrövall, slåtter-/betesvall av gräs samt i etablerade gräsfrövallar, slåtter-/betesvallar av gräs.

 

- Primus kan användas redan från +2 grader om ogräsen är i tillväxt

 

- Utvecklingsstadie BBHC 20-39

 

- Regnfast efter 1 timme

 

- Vätskemängd 100-300 l

 

- Formulering: Suspoemulsion (SE)

 

- Förpackning 0,5 l

 

 

Primus är en selektiv, systemiskt verkande bladherbicid för användning efter uppkomst i höstsäd och vårsäd, gräsfröodling, nyetablerade gräsvallar och gräsvallar. Primus innehåller florasulam som bekämpar ett brett spektrum av ettåriga örtogräs, däribland snärjmåra, blåklint, kornvallmo, åkerbinda, spillraps, lomme, åkersenap, våtarv och baldersbrå. Primus kan användas i stråsäd med insådd av gräs men inte i insådder av baljväxter. Primus kan användas redan från + 2 grader vilket tillåter tidiga bekämpningar. Primus bryts ner så att det inte lämnas rester kvar till nästa år utan grödvalet är fritt.  

Effektschema

 

Effekt 100 ml/ha
>90% Baldersbrå, blåklint, förgätmigej, harkål, kamomill, lomme, penningört, riddarsporre, snärjmåra, spillraps, våtarv, åkerrättika, nattskatta, korsört, åkerbinda, vallmo, åkerpilört, åkersenap och åkertistel (frögradda)
70-90% Sminkrot, maskros och näva
50-70% Målla, trampört och dån

Använding

Höstvete/Rågvete/Råg/Höstkorn

Höstbehandlade fält med små ogräs: 0,06-0,075 l/ha 

Ej höstbehandlade fält eller stor blåklint: 0,075-0,1 l/ha 

BBHC 20-29 max 0, 75 l/ha 

Primus behöver normalt inte additiv. Vid tillsättning av vätmedel förstärks effekten på enskilda ogräsarter, t.ex. målla.

Vårvete/Vårkorn/Havre

 

Vid normal behandling: 0,05-0, 075 l/ha

Vid sen behandling och stora ogräs 0,075-0,1 l/ha

BBHC 20-29 max 0,75 l/ha 
 
Primus behöver normalt inte additiv. Vid tillsättning av vätmedel förstärks effekten på enskilda ogräsarter, t.ex. målla.

Primus kan ibland framkalla en svag, övergående gulfärgning av grödan samt hämma grödans utveckling i upp till 2-3 veckor efter behandling. Detta påverkar normalt inte skörden. I havre så kan en behandling efter stadie BBCH 32 öka risken för gulfärgning och hämmande av grödans tillväxt.

Gräsfrö, betes- och slåttervall

Vallår 1 (skördeår)

Tidig behandling BBHC 20-29: 0,05-0,075 l/ha 
Behandling efter BBHC 30-39: 0,1-0,15 l/ha 
 
Karenstid 7 dagar om omogen gröda ska användas til foder. Betesdjur får inte släppas på behandlad mark tidigare än 7 dagar efter behandling. 
 
Vallår 2 och äldre 

BBHC 20-39: 0,075-0,15 l/ha

Karenstid 7 dagar om omogen gröda ska användas til foder. Betesdjur får inte släppas på behandlad mark tidigare än 7 dagar efter behandling.

BlandbarhetPrimus bör inte blandas med produkter som innehåller fenoxaprop-P-ethyl, där ska behandlingsintervall vara 7 dagar.