Starane™ XL

  • Ogräsmedel

group

  • Florasulam 2,5g/l
  • Fluroxipyr 100g/l

- Starane XL kan användas i höstvete, höstkorn, höstråg, höstrågvete, vårvete, vårkorn, havre, gräsfrö och slåtter-/betesvall.

- Starane XL kan användas när temperaturen är över +5 grader. 

- Utvecklingsstadie BBHC 20-45 i höstsäd och vall, BBHC 13-45 i vårvete och vårkorn, BBHC 13-39 i havre.

- Regnfast efter 1 timme

- Betesdjur får inte släppas på behandlad mark tidigare än 7 dagar efter behandling
 

- Vätskemängd: 100-300 l/ha
 

- Formulering: Suspensionemulsion (EC)
 

- Förpackning: 5 l

Starane XL bekämpar örtogräs på våren i stråsäd, gräsfrö och slåtter- och betesvall. Starane XL består av florasulam, en ALS-hämmare och fluroxipyr, en auxinalstrare och bekämpar bl.a. snärjmåra, baldersbrå, våtarv och korsblommiga ogräs (raps, åkersenap, penningört, lomme m.fl.). Starane XL tas primärt upp via bladen. På känsliga ogräsarter syns effekten från några dagar efter behandling upp till någon vecka efter behandling. Tillväxten stannar av och ogräsplantorna kommer att vissna, full effekt syns efter 3- 4 veckor. Starane XL skall inte användas i vallar/insådder som innehåller klöver, lusern eller andra baljväxter. Det finns inga restriktioner när det gäller efterföljande grödor - varken efterföljande höst eller nästkommande vår.


Effektschema

Starane XL
1.0 l/ha 1.2 l/ha
Baldersbrå xxx xxx
Blåklint xxx xxx
Fliknäva x xx
Jordrök x xx
Kamomill xx xxx
Kornvalmo xxx xxx
Lomme xxx xxx
Pilört xx xxx
Pipdån xx xxx
Rödplister xx xx
Skatnäva x x
Snärjmåra xxx xxx
Sommargyllen x xx
Spillraps xxx xxx
Svinmålla x x
Trampört xx xxx
Veronika x x
Viol x x
Våtarv xxxx xxx
Åkerbinda xxx xxx
Åkerförgetmigej xxx xxx
Åkersenap xxx xxx
           

                                          
xxx 85 - 100% effekt
xx 70 - 84% effekt
x 50 - 70%  effekt
- Ingen effekt

Använding

Höstvete/Rågvete/Råg/Höstkorn

Höstbehandlade fält med små ogräs: 0,8-1,0 l/ha

Ej höstbehandlade fält eller stor blåklint: 1,0-1,2 l/ha

BBHC 20-29 max 1,0 l/ha

Vårvete/Vårkorn/Havre

Vid normal behandling: 0,8 l/ha

Vid sen behandling och stora ogräs 1,0 l/ha

BBHC 13-19 max 0,36 l/ha 
BBHC 20-29 max 0,8 l/ha 
 
I havre får behandling inte ske senare än BBHC 39

Gräsfrö/betes- och slåttervallar

Vallår 1: 1,5 l/ha

Vallår 2 och äldre: 1,8 l/ha

BBHC 20-45

Blandbarhet

Starane XL är mycket flexibel som blandningspartner och kan blandas med de flesta ogräsmedel, svampbekämpningsmedel och tillväxtreglerande medel. I höstkorn bör Starane XL ej blandas med svampmedel innehållande azoler. 

Starane XL bör inte blandas med produkter som innehåller fenoxapro-p, behandlingsintervallet skall vara 7 dagar.