Hållbart jordbruk

Hållbarhetsmål

Berikar våra liv och vår planet

Corteva Agriscience ska verka för ett hållbart jordbruk som berikar våra liv och vår planet även för kommande generationer. Vi har satt upp 14 mål fram till år 2030 som kommer att stärka resiliensen hos vårt globala livsmedelssystem.

Hållbarhetsmål

Mål som gynnar jordbrukare

Våra mål för 2030

Vi sätter upp mål om att förbättra jordbrukarnas försörjning och verksamhet och samtidigt bevara resurser och upprätthålla jorden. Våra åtaganden för dessa 10 år kommer att ge verktyg och utbildning för att få stabilare skördar, optimera insatserna och förbättra klimatresiliensen.

Ge jordbrukare utbildning

Ge 25 miljoner jordbrukare utbildning i markhälsa, förtroendemannaskap inom näring och vatten samt bästa praxis för produktivitet fram till 2030.

Vi utökar sätten vi delar information med jordbrukare om de senaste framstegen och den senaste tekniken.

Berika livet för småbrukare

Öka produktiviteten, inkomsterna och de hållbara jordbruksmetoderna bland 500 miljoner småbrukare fram till 2030

Upp till 80 procent av livsmedelsförsörjningen i Asien och Afrika söder om Sahara kommer från småbrukare. Vi ska verka för att de får tillgång till verktyg, lösningar och agronomiskt stöd.

Minska utsläppen av växthusgaser och samtidigt öka skördarna

Ge jordbrukare möjlighet att öka skördarna med 20 procent på ett hållbart sätt och samtidigt minska utsläppen av växthusgaser med 20 procent i odlingssystemen jämfört med 2020.

Vi levererar bästa praxis och innovationer som främjar produktivitet och samtidigt skyddar vår planet.

Hållbarhetsmål

Mål som gynnar jorden

Våra mål för 2030

Vi vill värna jorden, skördarna och jordbruksindustrins långsiktiga framgångar. Vi vet att markhälsa, vatten och biologisk mångfald tillsammans bidrar till en riklig livsmedelsförsörjning till rimliga kostnader.

Förbättrad markhälsa

Förbättra markhälsan på 30 miljoner hektar fram till 2030.

Vi ska tillhandahålla verktyg och innovationer som förbättrar markhälsan och ökar skördarnas motståndskraft mot vädervariationer, ger bättre luft- och vattenkvalitet och främjar välmående livsmiljöer.

Främja förtroendemannaskap inom vatten

Påskynda effektivare användning av kväve på jordbruksmark globalt fram till 2030. Minska vattenförbrukningen och öka skördarna på 2,5 miljoner hektar för utsädesproduktion och jordbruksmark utsatt för vattenstress fram till 2030 jämfört med 2020.

Vid effektiv användning av kväve växer plantorna bättre och de omgivande naturresurserna skyddas. Våra kvävestabilisatorer använder avancerad teknik som effektiviserar användningen av kväve. Vi tänker också genomföra strategier som effektiviserar vattenanvändningen i vattenstressade områden.

Öka den biologiska mångfalden

Öka den biologiska mångfalden på över 10 miljoner hektar betesmark och naturliga ekosystem globalt genom hållbar förvaltning och bevarande av livsmiljöer fram till 2030.

Biologisk mångfald är grunden för jordbruk och våra livsmedelssystem. Vi ingår partnersamarbeten för att bidra till att bildandet av livsmiljöer ökar och ny markförvaltningsteknik utvecklas.

Hållbarhetsmål

Mål som gynnar våra samhällen

Våra mål för 2030

Vi hjälper jordbrukssamhällen att blomstra genom att uppmuntra våra kunder och kolleger inom jordbruk och de samhällen där vi lever och verkar. Vi ska kämpa för och värna människor inom hela livsmedelssystemet och jordbrukssamhället i vidare mening.

Värna medarbetarnas säkerhet

Förbättra markhälsan på 30 miljoner hektar fram till 2030.

Skydda människors liv och hälsa för dem som jobbar på våra anläggningar och inom jordbruket.

Jordbruk räknas som en av världens mest riskfyllda industrier. För att skydda jordbrukarna måste vi se till att de som arbetar i jordbruket hålls säkra och friska.

Skapa möjligheter för kvinnor och unga och engagera samhällen

Skapa möjligheter för kvinnor och unga och engagera samhällen på alla platser i världen där vi bedriver företagsverksamhet och alla länder där vi gör affärer fram till 2030.

Vi tror att jordbrukssamhällen gynnas av ekonomiska möjligheter och social inkludering för alla. Genom Corteva Grows-programmet utökar vi det lokala uppsökande arbetet runtom i världen.

En miljon frivilligtimmar

Uppnå en miljon frivilligtimmar bland Corteva-medarbetare för att stötta människor och samhällen runtom i världen fram till 2030.

Våra drygt 20 000 medarbetare kan vara en stark kraft för det goda som kan hjälpa andra och jordbrukssamhället i vidare mening. Genom Corteva Grows-programmet erbjuder vi fler lokala möjligheter till frivilligarbete.

Öka insynen i försörjningskedjan

Öka insynen i försörjningskedjan för alla från jordbrukarledet till konsumentledet med hjälp av digitala verktyg som ger jordbrukare möjlighet att skapa mervärde genom insyn i jordbruksmarknader, livsmedelssystem och samhällen.

Insyn är avgörande för hållbarheten. Intresset bland konsumenter och intressenter att veta hur maten produceras har aldrig varit större. Med digitala verktyg ska vi hjälpa jordbrukare att spåra och dela information öppet.

Hållbarhetsmål

Mål som gynnar vår verksamhet

Våra mål för 2030

Vi ska öka hållbarheten i vår verksamhet och de lösningar vi erbjuder jordbrukare. Våra åtaganden för dessa 10 år går ut på att innovera på ett hållbart sätt, etablera en klimatstrategi, bara använda hållbara förpackningar och öka hållbarhetsarbetet på våra anläggningar.

Kräva hållbarhetskriterier för nya produkter

Varje ny Corteva Agriscience-produkt ska uppfylla våra hållbarhetskriterier senast 2025.

Omvandling och förnyelse av vårt jordbrukssystem är helt avgörande för att kunna klara framtidens utmaningar. Därför ska varje nytt produktkoncept vi utvecklar uppfylla särskilda hållbarhetskriterier för att komma vidare till vår produktinnovationskanal.

Hantera våra utsläpp av växthusgaser

Fastställa vår klimatstrategi för scope 1-, scope 2- och scope 3-utsläpp, inklusive lämpliga minskningsmål senast 1 juni 2021.

Vi kan föregå med gott exempel i arbetet med att mildra effekterna av klimatförändringarna genom att fokusera på effektiva energialternativ och fastställa en 10-årsplan för minskade utsläpp.

Scope 1-utsläpp kommer från källor som ägs eller styrs av företaget. Scope 2-utsläpp är växthusgaser från produktionen av köpt el som företaget förbrukar. Scope 3-utsläpp är en konsekvens av företagets agerande men kommer från källor som inte ägs eller styrs av företaget. Läs mer om utsläppsstandarder på https://ghgprotocol.org/.

Bara använda hållbara förpackningar

Alla förpackningar ska vara återanvändbara eller återvinningsbara fram till 2030.

Hållbara förpackningar bidrar till att minska plastanvändningen och plastavfallet i stort. Vi utvecklar nya processer och tekniker som gör det möjligt att återanvända eller återvinna alla förpackningar.

Öka hållbarhetsarbetet på våra anläggningar

Driva varje Corteva Agriscience-anläggning på ett hållbarare sätt genom avfallsreducering, vattenhushållning och ökad biologisk mångfald.

Vi strävar efter noll deponi för all utsädesverksamhet och hushållar med vattnet i områden som är utsatta för hög vattenstress. Vi ska också tillämpa bästa praxis för biologisk mångfald på Cortevas alla anläggningar och forskningsgårdar.

Hållbarhetsmål

Hur vi når upp till våra hållbarhetsmål

Våra mål för 2030

På Corteva Agriscience har vi satt upp 14 ambitiösa mål för att genom hållbarhet berika liv tillsammans. Hur vi som företag utvecklas och gör framsteg i riktning mot dessa mål tillsammans med våra partner återspeglar vår beslutsamhet – vi har bestämt oss en gång för alla. Vårt sätt att arbeta bygger på bästa praxis och globala ramverk för hållbarhet.

Väsentlighetsbedömning

Vi har med gemensamma krafter identifierat de fokusområden där vi kan påverka som mest. Läs mer om vår utvecklingsprocess för väsentlighetsbedömning.

Läs mer

Samverka med intressenter

Samverkan med intressenter är en viktig del av vårt arbete med att utveckla målen och att ta vårt ansvar och nå upp till våra mål. Läs mer om intressenternas viktiga roll i vårt arbete med att berika liv tillsammans genom hållbarhet.

Läs mer

Upplysningar om mål avseende jordbrukare

Upplysningar om mål avseende marken

Upplysningar om mål avseende våra samhällen

Upplysningar om mål avseende vår verksamhet

Hållbarhetsmål

”Att förstå våra intressenters behov och intressen har varit helt avgörande för vår strategi. Det har hjälpt oss att prioritera och rikta in våra aktiviteter på områden där de kan få mest positiv effekt. Detta kommer att vara lika avgörande när vi ska bevaka och rapportera om våra framsteg.” 

– Anne Alonzo, hållbarhetsansvarig på Corteva Agriscience